Akcyza


OGÓLNE INFORMACJE 

W przypadku węgla kamiennego akcyza na węgiel wynosi 32,84zł za każdą tonę, koksu - 40,40zł. Jednak kwota ta nie dotyczy m.in. klientów detalicznych. - W formularzach trzeba więc podać dane: PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce, gdzie węgiel będzie używany oraz przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z akcyzy.

ZWOLNIENIA Z AKCYZY:

 • Zwolnieniu podlegają czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w procesie produkcji energii elektrycznej;
 • w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 • przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacji społecznej, organizacje pożytku publicznego;
 • do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 • przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
 • przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie uwarunkowane zostało koniecznością udokumentowania ich sprzedaży na terytorium kraju, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu dokumentem dostawy, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1108) lub innym dokumentem określonym w ustawie o podatku akcyzowym.

STAWKI AKCYZY

 • Art. 88. 6. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio:

1) 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701;

2) 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702;

3) 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704

 • Art. 89. 1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701,

2702 oraz 2704 00 – 1,38 zł/1 gigadżul (GJ);

Ta strona używa ciasteczek / cookies. Dowiedz się więcej na ten temat.